ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง สี่ดรุณี ไห่โหลวโกว แกรนด์เสฉวน 9วัน

Share

ทริปจิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-สี่ดรุณี-ไห่โหลวโกว-แกรนด์เสฉวน เส้นทางยาว ตุลาคมปีละครั้ง ปี 2560
Trip Code: GRJiu01
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว Pantip Pixpro สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ราคาถูก ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก

กำหนดจัดการเดินทาง  
21-29 ตุลาคม 2560  //  75,900 บาท (รับสมัคร 20 ท่านนะครับ) สมาชิกลด 1,000 บาท พักเดี่ยว
10,000 บาท

โปรแกรมการเดินทาง
[B=Breakfast อาหารเช้า / L=Lunch อาหารกลางวัน / D=Dinner อาหารเย็น]

วันแรกของการเดินทาง (กทม. - เฉินตู) [-]
      17.30น. นัดเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U เดินทางโดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น MU5036 BKK[20.30]-CTU[00.35+1] เพื่อเดินทางสู่เมืองเฉินตู หลังจากทำเรื่องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่เข้าสู่ที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง (เฉินตู - หวงหลง (ไม่รวมกระเช้า)) [B-L-D]
       เช้า เดินทางสู่สนามบินเฉินตู เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน MU5863 CTU[10.35]-JZH[11.20] เดินทางสู่สนามบินจิ่วจ้ายโกว (อาหารเช้าแบบปิกนิกแพคนะครับ ได้เที่ยวบินเที่ยวเช้ามาก)
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (วันนี้อาหารกลางวันเร็วหน่อยนะครับ)
       บ่าย เข้าชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง หรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง ดื่มด่ำกับธรรมชาติ 2 ข้างทาง ขึ้นกระเช้า สู่ยอดเขา ไปชมลำธารที่ไหลมาจากภูเขา หิมะนับพันปี จนเกิดเป็นหินปูนตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้นๆ มากมายกว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร หลังจากนั้น มาออกกำลังขากันครับ กลับลงมาด้านล่าง ระหว่างทางก็ชมนกชมไม้ แวะถ่ายรูปกันไปนะครับ
       เย็น รับประทานอาหารเย็น (อาหารเย็นวันนี้จำช้ามาก เพราะถ้าเราอยู่ที่หวงหลงจนพระอาทิตย์ตก กว่าจะกลับโรงแรมมารับประทานอาหารเย็นจะช้า เราเตรียมอะไรไปรองท้องกันด้วยนะครับ) เราแล้วเข้าที่พัก โรงแรม Gesang Hotel หรือเทียบเท่า

 
  รถกระเช้า หวงหลง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว เม่าเสี้ยน หวงหลง สระน้ำ 5 สี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า  หวงหลงชั้นบนสุด ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก    สระน้ำหวงหลง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก
               รถกระเช้าหวงหลง                            หวงหลงชั้นบนสุด                              หวงหลง

วันที่สามของการเดินทาง (จิ่วจ้ายโกวฝั่งขวา (รถเหมาทั้งวัน) [B-L-D]
       เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นเดินทางสู่เขต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว โดยรถท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ ชมพระอาทิตย์ขึ้นกันที่ทะเลสาบไผ่ลูกศร ที่โอบล้อมด้วยต้นไผ่ลูกศร ซึ่งเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบนั้นเอง แล้วต่อด้วย Swan Lake และ ทะเลสาบแพนด้า          
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อาจเป็นแบบปิกนิกแพคนะครับ อะไรง่ายๆ แฮมเบอร์เกอร์หรือแซนวิช
       บ่าย ออกเดินกันต่อไปยัง ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบ 5 สี ที่มีน้ำใส สีเขียว คราม น้ำเงิน ม่วง และสีฟ้าเทอคอยซ์ แล้วต่อด้วย ทะเลสาบนกยุง ทะเลสาบระฆังทอง ,น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตก และหลีบถ้ำ ลำธารสลับไหลลดหลั่นกันเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดช่วง จากนั้นไปยังทะเลสาบกระจก ,น้ำตกนู่รื่อหลาง แล้วไปเก็บแสงสุดท้ายที่ ทะเลสาบแรด
       ค่ำ รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พัก 
โรงแรม Gesang Hotel หรือเทียบเท่า 

  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก   ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก    ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก
              ทะเลสาบไผ่ลูกศร                       ทะเลสาบแพนด้า                            ทะเลสาบนกยูง

วันที่สี่ของการเดินทาง (จิ่วจ้ายโกวฝั่งซ้าย (รถบัส) - เวิ้นชาน) [B-L-D]
       เช้า รับประทานอาหารเช้าจากโรงแรมแล้วเข้าสู่อุทยานจิ่วจ้ายโกวอีกครั้ง แต่คราวนี้เราไปสัมผัสรถบัสในอุทยานกันบ้างนะครับ (ต้องเผื่อเวลาต่อคิวรถรบัสนิดนึง) ไปยัง ทะเลสาบยาว มีความยาวถึง 7.8 กม. ชมทิวทัศน์ที่งดงามดุจภาพวาด จากนั้นชม ทะเลสาบสี เมื่อแสงแดดส่องกระทบกับน้ำในทะเลสาบจะเกิดเป็น 5 เฉดสี สะท้อนออกมาคือ เขียว ขาว เทา น้ำเงิน และม่วง
      กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
      บ่าย หลังจากอิ่มหนำสำราญกันแล้ว เราจะเดินทางยาวไปทางเมืองหงหยวน วิวสองข้างทางจะมีทั้งใบไม้เปลี่ยนสีและทุ้งหญ้าครับ ระหว่างทางเราก็จะแวะเข้าห้องน้ำและถ่ายรูปกันบ้าง
       ค่ำ รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พัก

 
  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก   ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก
                ทะเลสาบแรด                                     ทะเลสาบยาว                                    ทะเลสาบสี

วันที่ห้าของการเดินทาง (สี่ดรุณี - ฉางผิงโกว) [B-L-D]
       เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นเดินทางไปยัง สี่ดรุณี หรือซื่อกูเหนี่ยง ซึ่งภาษาอังกฤษที่ใช้คือ Mt. Four Girls แปลกันตรงๆไปเลยว่า เขาสี่สาว และสี่สาวที่ที่ว่านี้ประกอบด้วย ต้ากูเหนียงซาน สูง 5,355 เมตร, เออร์กูเหนียงซาน สูง 5,454 เมตร , ซานกูเหนียงซาน สูง 5,664 เมตร และสุดท้าย ซื่อกูเหนียงซาน สูง 6,520 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งภูเขาทั้งสี่ลูกนี้จะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
       บ่าย เข้าที่พักเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น เปลี่ยนพาหนะจากรถเป็นม้า เพื่อเดินทางไปยัง หุบเขาฉางผิงโกว ชมทิวทัศน์ธรรมชาติภูเขาสูงตลอดสองข้างทาง ป่าสน ลำธาร น้ำตก บ้านทิเบต และลานทุ่งหญ้าเอ้อร์เต้าผิง เฉพาะวิวหลังของฉางผิงโกวสามารถเห็นภูเขาหิมะสี่ดรุณี ได้อย่างชัดเจน 
       ค่ำ รับประทานอาหารเย็น 

 
 สี่ดรุณียามเช้า ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก   เส้นทางสู่ Rilong ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก   ฉางผิงโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก
                 สี่ดรุณียามเช้า                            เส้นทางเข้าสู่ Rilong                        ฉางผิงโกว

วันที่หกของการเดินทาง (ซวงเฉียวโกว - ตานปา) [B-L-D]
       เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นเดินทางไป ซวงเฉียวโกว โดยจะเปลี่ยนเป็นรถของอุทยาน ซึ่งจะนำเราไปชมจุดท่องเที่ยวต่างในอุทยาน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หุบเขาหยินหยาง ซึ่งเมื่อเข้าไปสู่ส่วนที่ลึกที่สุดจะเป็นธารน้ำแข็ง และภูเขาต่างๆ เช่น ภูเขา พระจันทร์ พระอาทิตย์ ฯลฯ ส่วนถัดมาเป็นทะเลสาบที่มีวิวด้านหลังที่สวยงาม และส่วนสุดท้ายเป็นทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า ซึ่งจะสามารถเห็นยอดเขาได้มากมาย 
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
       บ่าย เดินทางสู่ตานปา
       ค่ำ รับประทานอาหารเย็น แล้วเดินทางเข้าที่พัก

  ซวงเฉียวโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก   นั่งม้าที่สี่ดรุณี ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก   เมืองตานปา ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก
                 ซวงเฉียวโกว                                นั่งม้าที่สี่ดรุณี                                     เมืองตานปา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (ตานปา - ไห่โหลวโกว) [B-L-D]
       เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วแล้วเช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรม วันนี้เราจะนั่งรถกันแบบมาราธอน อีกแล้วครับ เพื่อแล้วมุ่งหน้าสู่โม๋ซีตำบลเล็กๆที่ยังคงรักษารูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นนี้เอาไว้จนถึงปัจจุบัน และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นตำบลที่ตั้งของ อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลโกว โดยเส้นทางจะเลาะเลียบภูเขา ลำธาร และน้ำตกที่สวยงาม
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
       บ่าย เดินทางต่อสู่ไห่โหลโกว
       ค่ำ รับประทานอาหารเย็น แล้วเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
  เส้นทางเมืองตานปา ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ฉางผิงโกว ซวงเฉียวโกว ตานปา คังติ้ง ราคาถูก   เมืองคังติ้ง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ฉางผิงโกว ซวงเฉียวโกว ตานปา คังติ้ง ราคาถูก   ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ฉางผิงโกว ซวงเฉียวโกว ตานปา คังติ้ง ราคาถูก
                เส้นทางตานปา                               เมืองคังติ้ง                               โรงแรมไห่โหลวโกว

วันที่แปดของการเดินทาง (ไห่โหลวโกว - ขึ้นกระเช้า - หย่าอัน) [B-L-D]
       เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำเดินทางเข้าสู่ อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว เข้าเขตอุทยานแล้ว เปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชม ธารน้ำแข็งการเซีย ขนาดใหญ่ที่สะสมตัวมานับพันปี ไหลเป็นธารยาว 14.7 กิโลเมตร สูง 3 ชั้น ชั้นสูงที่สุดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 6,750 เมตร  นอกจากธารน้ำแข็งแล้ว  ที่นี่ยังมีน้ำตกที่เป็นน้ำแข็งใหญ่โตมหึมาหลาย ได้เวลาสมควรแล้วลงจากยอดเขา
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
       บ่าย เดินทางสู่หย่าอัน 
       ค่ำ รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พัก

 
  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ฉางผิงโกว ซวงเฉียวโกว ตานปา คังติ้ง ราคาถูก   ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ฉางผิงโกว ซวงเฉียวโกว ตานปา คังติ้ง ราคาถูก   ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ฉางผิงโกว ซวงเฉียวโกว ตานปา คังติ้ง ราคาถูก
           ธารน้ำแข็ง ไห่โหลวโกว                รถกระเช้าไห่โหลวโกว                      ธารน้ำแข็ง ไห่โหลวโกว

วันที่เก้าของการเดินทาง (หย่าอัน - เฉินตู  - ชอปปิ้ง - บินกลับ กทม.) [B-L-D]
       เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางสู่เมืองเฉินตู ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. จากนั้นไปยัง ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ ถนนที่มีอายุกว่าพันปี อีกทั้งเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และมีประชากรอาศัยอยู่ เมืองนี้กำลังพัฒนาที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้รับขนานนามว่าเมืองโบราณคู่รักโรแมนติค เป็นแหล่งนัดพบของหนุ่มสาว อิสระช้อปปิ้งตลอดสองข้างทางของถนนแห่งนี้
       กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพิเศษที่ปรุงด้วยสมุนไพรจีน บำรุงสุขภาพ
ถงเหรินถัง
       บ่าย สนามบินเฉินตู เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน MU5035 (CTU[16.15]-BKK[18.50])
       21.30น. เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

* หมายเหตุ * อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งทางทีมงานผู้นำทัวร์ หรือ ไกด์ท้องถิ่น สามารถตัดสลับ โดยเน้นประโยชน์และความพอใจของคณะทัวร์ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ และ พยายามจะแจ้งล่วงหน้าเท่าที่ทำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วยนะครับ


 รูปภาพจากทริปที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่าย   75,900 บาท / ท่าน

การสมัครทริป โดยการ โอนเงินมัดจำ 30,000 บาท / ท่าน  
(ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 45 วัน และ ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน ) 

   ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว Pantip Pixpro สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ราคาถูก ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก

 

 ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ระหว่างประเทศ แบบกลุ่ม ชั้นประหยัด ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าวีซ่าจีน แบบเข้าครั้งเดียว และ ค่าจัดทำวีซ่า
- ค่าโรงแรมที่พักทั้งหมด 8 คืน ระดับ 3 ดาว

- การเดินทางพาหนะ ตลอดการเดินทาง ค่าเข้าสถานที่ในโปรแกรมทั้งหมด
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตลอดการเดินทาง แต่ ขึ้นอยู่กับสภาพร้านอาหาร ในท้องถิ่นพื้นที่นั้น อาจจะเป็นภัตตาคารบ้าง ร้านธรรมดาบ้าง หรือ แบบแพคกิ้งปิคนิคบ้างนะครับ 

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ แอลกอฮอล์ โทรศัพท์ หรือ ซักรีด ในโรงแรม
- ค่ากระเช้าขึ้น หวงหลง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ชอปปิ้ง
- ค่าทิปตอบแทน คนขับรถในประเทศจีน (ประมาณ 30 หยวน/วัน/ท่าน หรือ รวม 240 หยวน/ท่าน ในฝั่งจีน)
- ค่าธรรมเนียมการโหลดน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 

การยกเลิกทริป
ทราเวลไลฟ์ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ กรณีผู้สมัครทริป ยกเลิกการเดินทางด้วยตัวเอง

การทำวีซ่า จัดส่ง(หรือนัดรับ) หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และ รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป(หน้าตรงไม่สวมแว่น) มาที่ 


นาย สิทธาวัฒน์ ตั้งศรีวงศ์ (Oat)
ทราเวลไลฟ์ ไทยแลนด์.com
380/311 ซ.สันนิบาตเทศบาล (รัชดาภิเษก32)
แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร์
กรุงเทพมหานคร 10900 


 

การเตรียมตัวเดินทาง

- บนถนนเส้นทางนี้มีสภาพเส้นทางที่หลากหลาย บางครั้งเป็นทางด่วน ทางลูกรัง ทางไต่เลียบเลาะเขา และมีบางวันที่ต้องนั่งรถนาน ควรเตรียมขนม และ อื่นๆ พร้อมสำหรับการนั่งรถนานๆ นะครับ (มีนั่งรถยาว 7-9 ชม. )
- สภาพห้องน้ำ อาจจะยังเจอห้องน้ำสกปรกอยู่บ้างระหว่างเส้นทาง แต่ ห้องพักรับประกันความสะอาดครับ
- สภาพอากาศ ทริปนี้ จะค่อนไปทางหนาวในช่วงเช้าและเย็น และมีแดดแรงในช่วงกลางวัน
- การแลกเงิน (ส่วนของประเทศจีน) ควรแลกเงินหยวนจีน (CNY) ไปให้พร้อมจากเมืองไทย โดย สามารถแลกที่ Super Rich จะได้เรทดีกว่าที่สนามบิน ( Super Rich 1 CNY ประมาณ4.5 ฿ สนามบิน 1 Cny = 5.3 ฿ โดยประมาณ )
**ท่านสามารถฝากทางทีมงานแลกได้ โทรติดต่อ ทีมงาน 089-6367666 ได้ครับ

สาธารณูปโภค
- โรงแรมในประเทศจีน เป็นระดับมาตรฐาน 3-4 ดาว
- อาหารการกิน ในเส้นทางนี้ ออกจะแตกต่างจากทั่วไป เพราะ ส่วนใหญ่เป็นอาหารมุสลิม และในรูปแบบตะวันออกกลางบ้าง ส่วนใหญ่เป็นไก่ แพะ ซึ่งใครทานไม่ได้โปรดระบุในใบสมัครล่วงหน้าด้วยนะครับ
- ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในจีน เป็นระบบไฟฟ้า 220 V 50-60Hz และรูปแบบปลั๊กเช่นเดียวกันบ้านเรา


ปลั๊กที่ใช้ในจีน ทัวร์จางเจียเจี้ย แพคเกจทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก รายการทัวร์จางเจียเจี้ยpantip ข้อมูลเดินทางจางเจียเจี้ย แผนที่จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย รายการทัวร์จางเจียเจี้ย แพคเกจทัวร์จางเจียเจี้ย Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย แผนที่จางเจียเจี้ย โรงแรมจางเจียเจี้ยถ้ำมังกรเหลือง ลิฟท์แก้วหน้าผาสูงเขาเทียนจื่อซาน ภูผาอวตาร ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ภาพเขียน10ลี้  ธารแส้ทองคำ เทียนเหมินซาน กวางเจา ทัวร์จีน ราคาถูก ตุลาคม 2555 บินตรง ไปเดือนไหนดี จางเจียเจี้ย ทัวร์ไหนดี รถบัสจีน ทัวร์จางเจียเจี้ย แพคเกจทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก รายการทัวร์จางเจียเจี้ยpantip ข้อมูลเดินทางจางเจียเจี้ย แผนที่จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย รายการทัวร์จางเจียเจี้ย แพคเกจทัวร์จางเจียเจี้ย Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย แผนที่จางเจียเจี้ย โรงแรมจางเจียเจี้ยถ้ำมังกรเหลือง ลิฟท์แก้วหน้าผาสูงเขาเทียนจื่อซาน ภูผาอวตาร ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ภาพเขียน10ลี้  ธารแส้ทองคำ เทียนเหมินซาน กวางเจา ทัวร์จีน ราคาถูก ตุลาคม 2555 บินตรง ไปเดือนไหนดี จางเจียเจี้ย ทัวร์ไหนดี 
              ปลัีกที่ใช้ในจีน               มาตราฐานรถบัส           

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 090-970 5616 / 089-636 7666 / 088-533 3342  
  Email : 
TravelLifeThailand@hotmail.com / TravelLifeThailand@gmail.com

  picture tag FaceBook: www.facebook.com/TravelLifeThailand  ทัวร์รัสเซีย แพคเกจทัวร์รัสเซีย ราคาถูก รายการทัวร์รัสเซีย Pantip ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย แผนที่รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เอลบรุส ราคาถูก 088-533 3342 
 ทัวร์รัสเซีย ทัวร์หยวนหยาง ทัวร์บาหลี ทัวร์เวียดนามใต้ 089-636 7666 / user : TravelLifeThailand
        088-533 3342 / user : TravelLifeThailand02

 

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไห่โหลวโกว สี่ดรุณี รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว Pantip Pixpro สี่ดรุณี แพคเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ราคาถูก ไห่โหลวโกว บริษัททัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง สี่ดรุณี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบห้าบุปผา ทะเลสาบหลูเหวย ทะเลสาบดอกไม้ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแพนด้า ราคาถูก ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง สี่ดรุณี ไห่โหลวโกว แกรนด์เสฉวน
 

 
โปรแกรมเดินทางหน้าหลัก และ การตอบคำถาม

ทัวร์อเมริกาใต้ เปรู มาชูปิกชู ติติกากา โบลิเวีย อูยูนี่ ปาตาโกเนีย ชิลี อาร์เจนติน่า บราซิล
ทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน ซินเจียง คานาสือ ทุ่งหญ้านารถี ปายินปูหลู่เค่อ 9โค้ง18เลี้ยว พัสสุ ฮุนซ่า แฟรี่มีโดว์ตักศิลา ละฮอร์ 17วัน+
ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด ฮุนซ่า พัสสุ คุนจิราบ แฟรี่มีโดวส์ ตักศิลา ละฮอร์ 10 วัน ปี 2555
ทริปอินโดนีเซีย เปอนีด้า ลอมบอก กิลิ รินจานี่
ทัวร์อินโดนีเซีย 6 วัน สุราบายา โบรโม่ บูโรพุทโธ[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (153115)
avatar
ป้ากุ้ง

โอ๊ต,แอ๊น

ปี 58 นี้ไม่มีจัด แกรนด์แชงกรีล่า หรือคะ?

ผู้แสดงความคิดเห็น ป้ากุ้ง (pa_kung2010-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-05-13 14:56:05


ความคิดเห็นที่ 2 (153126)
avatar
อยากรู้

 ทัวร์นี้เข้าร้านรัฐบาลหรือเปล่าคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากรู้ วันที่ตอบ 2015-07-07 15:49:38


ความคิดเห็นที่ 3 (153289)
avatar
kk

 ทริปจิ่วจ้ายโกว ตค 59  ยังจัดตามนี้หรือเปล่าคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น kk (busaba-at-edu-dot-vajira-dot-ac-dot-th)วันที่ตอบ 2016-04-20 11:10:59[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลdot
ค้นหา

dot
Thai Travel Agency Thai Tour Agent Full Half Day Tour Bangkok Kanchanaburi Trekking in Thailand
dot
 Dummy ทัวร์อินโดนีเซีย9วัน-โบรโม่-คาวาอีเจี้ยน-บาหลี-บูโรพุทโธ-เดียงพลาโต
dot
dot
dot
bullet9-14 พ.ค. ทริปแบคแพคปีภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet16-21 พ.ค. ทริปแบคแพคปีนภูเขาหิมะ สี่ดรุณี
bullet23 พ.ค. - 2 มิ.ย. ทริปอิสราเอล ควบแกรนด์จอร์แดน
bullet12-22 ก.ค. ทริปอินโดนีเซียเส้นยาว 11 วัน **โปรแกรมใหม่โปรแกติดต่อสอบถาม
bullet1-26 พ.ย. ทริปอเมริกาใต้ 5 ประเทศ 26 วัน
dot
Dummy : ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์ราชาสถาน อชันตา ทัวร์ตุรกี ทัวร์รัสเซีย ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
dot
dot
dot
bulletทริปเดินทางปี 2562
dot
Dummy2  ทัวร์เส้นทางสายไหมจีน-ปากีสถาน
dot
dot
dot
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน มาตรฐาน
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน โลวิน่า รอบเกาะ
bulletทัวร์บาหลี 5 วัน ทั่วเกาะ ครบรส
bulletทัวร์พม่า 3 วัน ย่างกุ้ง อินทร์แขวน
bulletทัวร์พม่า ย่างกุ้ง + สิเรียม 4 วัน
bulletทัวร์พม่า 5 วัน 5 มหาบูชา
bulletทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน
bulletทัวร์แกรนด์เวียดนาม เหนือจรดใต้ 9 วัน
dot
dummy3 ทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา-อินเดีย-ชัยปุระ-โชติปุระ-อุทัยปุระ-ไจซาลเมอร์-ถ้ำเอลโลร่า
dot
dot
dot
bulletทัวร์อเมริกาใต้ 5 ประเทศ
bulletทัวร์เส้นทางสายไหม จีน-ปากีสถาน
bulletทริปรัสเซีย เส้นยาว
bulletทัวร์อินโดนีเซีย โบรโม่ บาหลี
bulletทัวร์ราชาสถาน-ถ้ำอชันตา อินเดีย
bulletทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ อินเดีย
bulletทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
bulletทัวร์พม่าแบคแพค 9วัน Unseen
bulletทัวร์ทิเบตทางรถไฟ EBC เนปาล
bulletทัวร์เนปาล พูนฮิล จิตวัน โพครา
bulletทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เนมรุท
bulletทัวร์แชงกรีล่า-ย่าติง ลี่เจียง
bulletทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ไห่โหลวโกว
bulletทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว-เกียวโต
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค เทศกาลหิมะซัปโปโร
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
bulletทริปญี่ปุ่นแบคแพค พิงค์มอส ชิบะซากุระ คาวากูชิโกะ
bulletทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 5วัน 5มหาบูชา
bulletทัวร์บาหลี-บูโรพุทโธ 5 วัน
dot
Dummy4 ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-สี่ดรุณี-ไห่โหลวโกว
dot
dot
dot
bulletซากุระ 3 ขุน สุดยอดซากุระเมืองไทย
bulletทริปซากุระ ภูลมโล พักภูทับเบิก
bulletทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ภูทับเบิก
bulletเกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ ทะเลแคมป์
bulletทัวร์สังขละบุรี ขี่ช้างล่องแพ
bulletทัวร์น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด
bulletทัวร์สวนผึ้ง เขากระโจม ดำเนินสะดวก
bulletทัวร์ทุ่งบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ห้วยน้ำดัง
dot
Dummy 7 ทัวร์นครวัด-นครธม-บันทายศรี-ตาพรหม-กัมพูชา-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัต-ฮอยอัน-ดานัง-เฮว้-มุกดาหาร-หลวงพระบาง-บันทานฉมาร์
dot
dot
dot
bulletทัวร์นครวัด บันทายฉมาร์ 2วัน
bulletทัวร์นครวัด โตนเลสาบ 3วัน
bulletทัวร์นครวัด เจาะลึก 3วัน
bulletทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก คอนพะเพ็ง
bulletทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน
bulletทัวร์นครวัด เวียดนามใต้-กลาง 9วัน
dot
Dummy5 ทัวร์ทิเบต-เอเวอร์เรส-เบสแคมป์-เข้าเส้นทางรถไฟ-ทะลุออกเนปาล
dot
dot
dot
bulletเดินป่า น้ำตกหินชนวน คลองโป่ง 2วัน
bulletทัวร์น้ำตกเปรโต๊ะลอซู อุ้มผาง 3วัน
bulletภูสอยดาว อุตรดิตถ์ 3วัน
bulletเขาช้างเผือก อลังการภูผา กาญจนบุรี
bulletดอยหลวงเชียงดาว ดอยอ่างขาง
bulletดอยม่อนจอง อมก๋อย 2วัน
bulletมหาถ้ำลำคลองงู 2 วัน กาญจนบุรี
bulletน้ำตกทีลอซู ล่องแก่งอุ้มผาง 3วัน
dot
ทัวร์เดินป่า ภูลอยดาว เขาช้างเผือก น้ำตกเปรโต๊ะลอซู น้ำตกคลองโป่ง น้ำตกทีลอซู
dot
dot
dot
bulletทริปหมู่เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ สตูล
dot

dot
dot
Dummy7 ทัวร์เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
Dummy6 ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา
dot
dot
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletบริษัททัวร์เพื่อนบ้าน


ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ทัวร์พม่า 3วัน 4วัน 5วัน 7วัน 9วัน ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม มอญยอ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์อินเดีย ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์อชันตา ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์สิกขิม ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ญี่ปุ่น แบคแพคญี่ปุ่น

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง อาลีซาน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน
 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์บาหลี5วัน-Unseen-โลวิน่า-Amed-บาตูร์-อูบุด-กูตา

 ทัวร์นครวัด นครทม บันทายสรี โตนเลสาบ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ทัวร์เขาสก ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว เขาค้อ ภูทับเบิก ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์สวนผึ้ง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี ทัวร์น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ถ้ำธารลอด ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี บูโรพุทโธ ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์ญี่ปุ่น

 ทัวร์ บาหลี อินโดนีเซีย ทัวร์ เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ ปากีสถาน เส้นทางสายไหมทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์ นครวัด นครธม บันทายศรี ทัวร์ ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์

Thailand Travel Agent , Thailand Travel Agency , Thailand Tour Operator Travel in Thailand , Go to Thailand , Thailand Tour , Tour in thailand , Thailand Package tour 1day 3day 5day 7Day 9 Day 10 Day Tour , Bangkok Day Tour , Bangkok Full day Tour , Bangkok Half Day tour , Bangkok Grand Palace , Temple of Emerald Buddha , Kanchanaburi Tour , Chiang mai Tour , Trekking in Thailand , Thailand Cultural Tour

 ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทัวร์ปากีสถาน เส้นทางสายไหม ทัวร์ แชงกรีล่า ย่าติง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ทัวร์นครวัด นครธม บันทายสรี ทัวร์ศรีลังกา มัลดีฟ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทัวร์ ราชาสถาน อุดัยปุร์ ถ้ำอจันตา ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ทัวร์ หยวนหยาง ซาปา โหลวผิง ทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์ ญี่ปุ่น แบคแพค โตเกียว เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทัวร์ลาวใต้ สามพันโบก ปากเซ คอนพะเพ็ง น้ำตกแสงจันทร์ ทัวร์ แอฟริกาใต้ เคนย่า แทนซาเนีย น้ำตกวิกตอเรีย เคปทาวน์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์สวนผึ้ง น้ำตกเปรโต๊ะลอซู ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ตุรกี ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทัวร์ราชาสถาน ถ้ำอชันตา ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ดาลัด ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ทัวร์ลำคลองงู ทัวร์พม่า 5วัน ทัวร์เลห์ ลาดักห์ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์

ทัวร์อิตาลี สวิส แบคแพคยุโรป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ทราเวลไลฟ์ ไทย์แลนด์ ดอทคอม www.TravelLifeThailand.com
ที่อยู่ :  เลขที่ 380/311 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ซอยรัชดาภิเษก 32 เขต :  จันทรเกษม แขวง : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทร :  02-5110392     มือถือ :  089-6367666/088-5333342/088-5333341
อีเมล : TravelLifeThailand@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.TravelLifeThailand.com